STOP NOISE

פרוייקטים


STOP NOISE
STOP NOISE
 
שיטת פעולה:
המיקרופון המותקן באזור המדידה מעביר את אותות השמע למכשיר ההפעלה.
מכשיר ההפעלה מודד את עצמת הרעש בסקאלת "A" (משווה תחומים להיענות האוזן) ובקצב דגימה סטנדרטי איטי ("SLOW"). עצמת הרעש מחווה גם בתצוגת ה – AUDIO LEVEL.
יחידת ה"מיקרו מחשב" של המכשיר דוגמת לכל 10 שניות את עצמת הרעש הממוצע "LAeq''.
באם ממוצע הרעש ל-10 שניות עבר את הסף המרבי המותר, שאליו כוון המכשיר, תדלק נורית ההתרעה למשך עד 30 שניות (ולפחות 10 שניות). גם נוריות WARNING במכשיר יאירו.
באם לא הונמכה עצמת הרעש במשך 30 השניות, תופעל מערכת ניתוק החשמל למשך 30 שניות, שבסופן יחובר החשמל שוב. הנורית האדומה במכשיר מחווה מצב ניתוק.
באם הונמכה עצמת הרעש במשך 30 השניות, תופסק ההתרעה ותימשך בדיקת הרעש.
 
חיבור המכשיר:
1. המיקרופון יחובר בגב המכשיר באמצעות מחבר ה XLR הזוויתי שמסופק עם המכשיר ויותקן במקום המדידה הנדרש ובאופן שהוא גלוי תמיד.
2. הזנת החשמל למכשיר תיעשה ב (1) POWER INPUT. נורית ירוקה מעידה על קיום מתח הזנה.
3. נורית ההתרעה תחובר בכבל דרךOUT PUT (5) המוגדר ALARM.
4. חיבור החשמל לניתוק יכול להיות חד פאזי (ניתוק חשמל של "מיקסר" או "פרוססור" וכדומה), ובמקרה זה כניסת החשמל דרך MAIN POWER INPUT (3) (כבל3 X 1.5 ממ"ר) ויציאה ב - (4) MAIN POWER OUT PUT. ניתן למתג בפשטות את הפאזה דרך ה-Relay הפנימי.
באם ממתגים חיבור תלת פאזי למערכת ההגברה, הכניסה (2)MAIN POWER IN PUT והיציאה
ב – (4) MAIN POWER OUT PUT (כבל 5 X2.5 ממ"ר).
5. יציאת (6) AUX נקודת חיבור למיתוג אפשרי נוסף, לא קשור למערכת החשמל: המיתוג מיועד לקופסת חיבור על קו השמע ותפקידה למנוע תקלות בזמן חיבור החשמל מכיוון שהמיתוג נעשה 3 שניות לאחר חזרת החשמל בתום 30 שניות הניתוק.
6. המכשיר יחובר לקיר או משטח קבוע אחר באמצעות 4 ברגים, כך שלא ניתן לנתק את המיקרופון.
 
כיול המכשיר להפעלה:
1. בכדי לכייל את המכשיר, יש להצטייד במד רעש לפי תקן IEC ומקור רעש קבוע לתחום השמע.
מד הרעש ימוקם למדידה בנקודת ביקורת הרעש הנדרשת ויכוון לסקאלת "A" ודגימת "SLOW".
2. יש לחבר את מקור הרעש הקבוע למערכת ההגברה ולהפעילו עד מדידת סף הרעש המותר.
יש לבצע שלבי כיול בהמתנה של 10 שניות לפחות! עוצמת הרעש הנמדד נראית היטב בתצוגת ה-VU של המכשיר. כאשר ה-LED האדום מאיר, זה סימן של עוצמה הגורמת להתרעה.
3. המכשיר יכוון לתחום הרגישות הנמוך ((110dB וכיול (ADJUST) לרגישות הנמוכה ביותר (עד הסוף נגד כיוון השעון).
4. באם קיים אות כבר בתחום הרגישות הנמוך, יש להעלות רגישות בשלבים, עד אשר מגיעים לנקודה בה תדלק הנורה האדומה ואז תופעל ההתרעה תוך 10 שניות.
בנקודה זו מכוונת המערכת לפי הדרישה.
5. באם לא הופעלה ההתרעה בתחום הרגישות הנמוך, יש להעלות תחום רגישות עד אשר נגיע לתחום בו תופעל ההתרעה. בתחום ההפעלה נוריד את הרגישות למזערית ונעלה בשלבים איטיים עד לקבלת התרעה. בנקודה זו, תהיה המערכת מכוונת.
6. בתום הכיוון, יש לנעול את המכסה הקדמי של המכשיר ולמסור את המנעול לאדם המוסמך בלבד.
7. יש לבצע כיול המכשיר לפחות פעם אחת בכל שנה באולם ממוזג וסגור (הבדיקה בתנאי הטמפרטורה המעשיים באירוע). במקום פתוח, יש לבצע בדיקה בקיץ וגם בחורף אם מופעל המקום.

מחיר המערכת 3000 ש"ח כולל מע"מ.
המכירה ע"י מפיצים מורשים של חברת טק טופ בע"מ בלבד (לא ישירות דרך החברה).
(ההתקנה ע"י מתקין מורשה)
בסייבר מיינד תוכלו למצוא מתקינים מורשה של המערכת
סייבר מיינד ציוד הגברה ניחשבת למפיץ מורשה של חברת טק טופ.

אחריות על המוצר: טק טופ
מועד אספקה: 14 יום
דגם המוצר: ציוד למניעת רעש באולמות וגני אירועים STOP NOISE

מחיר: 3,490 ₪
חיסכון שלך: 490 ₪
מחיר שלנו: 3,000 ₪